Minggu, 09 Juni 2013

babasan

91. Caang bulan opat welas, jalan gedé sasapuan. (Rido pisan).
92. Caang padang narawangan. (Panganteb kana caang pikir).
93. Caang pikir. (Calakan, bisa gancang mikir).
94. Cacag nangkaeun. (Teu bérés, teu rata).
95. Cacah rucah atah warah. (Somah nu dianggap teu aya ajénna sarta bodo).

96. Cadu mungkuk haram dempak. (Minangka sumpah moal daék ngéléhan
maneh).
97. Campaka jadi di reuma. (Nu geulis urang lembur atawa kampung nu di
pasisian).
98. Capé gawé teu kapaké. (Hanas capé ari hasil pagawéanana dicawad ku nu
nitah).
99. Cara embé. (Embung mandi, sieun ku cai).
100. Cara merak. (Beuki pisan kana lada).
101. Caringcing pageuh kancing. (Taki-taki mageuhan tulak).
102. Ceuli léntaheun. (Sadéngé-déngé, padahal lain déngékeuneunana).
103. Cilaka dua belas. (Cilaka pohara).
104. Ciri sabumi cara sadesa. (Adat kabiasaan di unggal daérah atawa nagara
béda-béda).
105. Clik putih clak bodas. (Rido, iklas, kaluar tina haté nu beresih).
106. Cucuk rungkang. (Teu adil dina ngabagikeun barang).
107. Cukang tara néangan nu ngising. (Nu hayang ditulungan sapantesna datang
ka nu rék dipéntaan tulungna).
108. Curiga manjing warangka. (Maot sampurna balik ka asal).

Comments
0 Comments

0 komentar :

Posting Komentar